top of page

SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

1) Syarat-syarat Keanggotaan

 

(a) Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada :

     - Kakitangan BMMB dan kakitangan CIMB.

     - Kakitangan tetap Koperasi yang telah disahkan jawatannya.

     - Bekas kakitangan BBMB dan BMMB.

     - Suami atau isteri anggota yang sah dan anak-anak yang layak.

 

(b) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

     - Warganegara Malaysia;

     - Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;

     - Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini

     - Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh                     daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-                   mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

 

2) Borang Permohonan Anggota

 

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang dipertanggungjawabkan.

 

Untuk memuat turun borang permohonan anggota, sila klik pada ikon dibawah.

PERMOHONAN KEANGGOTAAN

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang dipertanggungjawabkan.

 

Untuk memuat turun borang permohonan anggota, sila klik pada ikon dibawah.

bottom of page